Scroll

Sostenibilitat

Saba Plaça d'Europa, Platja d'Aro

ESG

El conjunt de l'organització participa i col·labora, tant com sigui possible, en la implementació de la cultura de sostenibilitat establerta. La manera de treballar de Saba és un projecte compartit de compromís, traduït en servei a client, implicació i responsabilitat amb els territoris en què opera, sent part activa en el progrés de les ciutats.

Tot plegat, juntament amb la identitat de marca i els aspectes socials i ètics, són els elements diferenciadors de Saba. La integració i consolidació de la sostenibilitat en el negoci permet enfortir la transparència i la gestió correcta dels grups d'interès. De fet, el full de ruta que marca l'estratègia de sostenibilitat s'alinea amb els GRI Standards.

Tot això es vehicula a Saba mitjançant un Sistema Integrat de Gestió (SIG), basat en la gestió per processos i enfocat a una millora contínua de l'organització. Gràcies al SIG i sempre amb el respecte a la legislació vigent, SABA integra la ISO 9001 (Qualitat) i la ISO 45001 (Seguretat i Salut) construint unes bases sòlides per a la RSC.

Aquestes bases eleven la sostenibilitat com a factor inherent a la presa de decisions, amb la ISO 14001 (Medi Ambient) i la ISO 50001 (Eficiència energètica).

Finalment, Saba integra al seu Sistema de Gestió la ISO 27001 (Seguretat de la informació) amb l'objectiu de mantenir la continuïtat del servei per a tots els grups d'interès de manera segura i eficient.

Medi ambient

Saba identifica els aspectes mediambientals derivats de la seva activitat, fent una profunda anàlisi en el seu mapa de processos, i mesura els seus impactes a través del càlcul de la petjada de carboni segons estàndards reconeguts internacionalment i verifica aquest càlcul a través d'una tercera part qualificada.

Aquest exercici permet perfilar objectius més adequats i implementar accions que contribueixin a lluitar contra el canvi climàtic. En aquest sentit, Saba incorpora aquesta idea com a part de la seva estratègia empresarial, impulsant iniciatives que contribueixin a avançar en la transició ecològica i envers una economia baixa en emissions de carboni.

Saba impulsa i implementa diferents accions per tal d'incidir directament a l'estalvi del consum elèctric. A totes aquestes mesures, cal sumar el disseny de les instal·lacions, en què es tenen en compte les millores que incideixen en el comportament energètic, l'estalvi dels consums i el canvi climàtic; impulsar el vehicle elèctric o l'aposta decidida de la companyia per la distribució urbana sostenible de mercaderies.

slide
Il·luminació LED: eficient i regulable
slide
Enllumenat amb programació automàtica per optimitzar hores vall
slide
Gestió dinàmica de les recàrregues de vehicles elèctrics

Saba treballa contínuament en la transformació digital dels seus processos, i ha implementat un pla de formació híbrid, tant presencial com aprenentatge en línia, que permet sensibilitzar tota la plantilla i promoure campanyes dirigides a desplegar conductes més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient: gestió de residus, eficiència energètica, protocol d'emergència, impacte ambiental, entre d'altres qüestions.

slide

Sistema de Gestió Energètica i Certificació

El Grup compta amb normatives en medi ambient (ISO 14001) i eficiència energètica (ISO 50001) a a la majoria de països on opera.

slide

La companyia disposa d'un sistema de control i gestió dels consums que permet el monitoratge de les instal·lacions en temps real (consum, potència, intensitat), el registre de l'energia consumida a cada aparcament, així com el registre de les tendències de consums i la posterior anàlisi dels desviaments per tal de determinar mesures correctores. Implantat a Espanya, Itàlia, Portugal i Xile, s'estendrà a la resta dels països del Grup els propers anys.

slide

Petjada de carboni

Saba, per conèixer el seu impacte mediambiental i fer partícips els seus grups d'interès, calcula i verifica cada any la petjada de carboni de la seva activitat organitzant les fonts emissores (consums) en abastos, tenint com a base el grau d'incidència que l'activitat pot tenir sobre aquests. La petjada de carboni es calcula des del 2011 i es verifica des del 2016. El 2023, Saba ha aconseguit reduir en un 8% les emissions de COrespecte l'exercici anterior. 

Emissions

Mesures en TnCO2 equivalent*

Desplaça't als costats

Tipologia d'emissions

Abast 1

Gasoil C, gasoil de la flota de vehicles i gasos refrigerants.

Abast 2

Consum elèctric.

Abast 3

Compra de béns i serveis (consum d'aigua, paper, tòner), residus perillosos i no perillosos, viatges corporatius i transport i distribució.

2022
2023

 

A 31 de desembre de 2023
*No s'han inclòs dades d'activitat (consums) de Geever

Acció social i compromís amb el territori

Saba duu a terme la seva acció social sempre dins dels territoris on és present, i opera amb voluntat de permanència i llarg termini, majoritàriament amb actuacions locals vinculades a les ciutats i a la millora de les condicions de les persones.

A més, la companyia manté acords institucionals amb diferents entitats, fundacions i associacions a tots els països on opera. Accions locals vinculades a les ciutats, al negoci i al desenvolupament del territori.

S'identifiquen iniciatives de suport a col·lectius desafavorits, principalment infants o famílies amb fills petits.

Suport a projectes hospitalaris de referència o accions que tenen com a fi la investigació mèdica. Majoritàriament adreçats a infància.

Col·laboracions amb entitats que persegueixen aquest objectiu, per exemple, mitjançant l'educació i la pedagogia amb nens i joves.

Participació de Saba en aquelles organitzacions que li permeten tenir presència i veu en qüestions rellevants per al negoci.

Identificació de projectes amb retorn per al desenvolupament de l'activitat de Saba i suport a entitats històriques.

Col·laboracions amb entitats que representin els interessos de les ciutats en què opera Saba, amb especial focus en iniciatives al voltant de la mobilitat.

slide

El respecte dels drets humans és una de les principals obligacions que Saba assumeix en el desenvolupament de les seves operacions i actuacions. El Grup pren com a referència la normativa disposada en els principis rectors sobre empreses i drets humans de les Nacions Unides i en les línies directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Així mateix, es remet a les principals convencions de l'Organització Internacional del Treball (OIT) per a l'àmbit de drets laborals i, en general, se segueixen de manera estricta les exigències legals pròpies de cada país on Saba opera.

Codi Ètic

Diligència deguda

Des de 2011, Saba ha aprovat i implementat diferents normatives i procediments en la línia de consolidar la transparència, l'eficiència, la responsabilitat i la sostenibilitat com els pilars bàsics que guien l'actuació de la companyia.

Manual de Prevenció de Delictes

Aprovat en la seva versió inicial pel Consell d'Administració de Saba Infraestructuras el març del 2017, s'actualitza periòdicament.

Canal Ètic

Adaptació del Canal de Denúncies a la nova normativa.

ASCOM

Pertinença a l'Associació Espanyola de Compliance.

acordeon