Scroll

Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL I ACCEPTACIÓ

Aquest Avís Legal regula l'ús del lloc web www.sabagroup.com (d'ara endavant, el "Lloc Web") per part dels usuaris que hi accedeixen o utilitzen (d'ara endavant, "l'Usuari" o "els Usuaris").
El titular del Lloc Web és Saba Infraestructuras, SA (d'ara endavant, "SABA"), amb CIF número A65550311, domicili a l'Avinguda Parc Logístic, 22-26 08040 de Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full B- 408586, Foli 30, Tom 42523, Inscripció 1a.
Si voleu contactar amb SABA, podeu fer-ho a través del número de telèfon 902283080 o, si ho preferiu, a través del correu electrònic web@sabagroup.com.
L'accés al Lloc Web implica l'acceptació del present Avís Legal per part de l'Usuari. Si no esteu d'acord amb tot o part d'aquest Avís Legal, l'Usuari s'ha d'abstenir d'accedir o utilitzar el Lloc Web.

MODIFICACIÓ DE L'AVÍS LEGAL

SABA es reserva la facultat de modificar o actualitzar en qualsevol moment aquest Avís Legal. Per tant, els Usuaris han de llegir-lo atentament en cadascuna de les ocasions en què es proposin accedir o utilitzar el Lloc Web, ja que aquest pot patir modificacions sense previ avís, resultant aplicables des de la data indicada en aquest.

CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

L'ús del Lloc Web és totalment voluntari i es duu a terme sota la responsabilitat de l'Usuari. L'Usuari únicament podrà accedir al Lloc Web mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'utilitzin habitualment amb aquesta finalitat, sempre que no impliquin la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial o impliquin algun mena de dany per al Lloc Web.
L'Usuari s'obliga a fer servir el Lloc Web de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es compromet a títol merament enunciatiu i no exhaustiu a abstenir-se de:
a) Utilitzar el Lloc Web de manera que produeixin o puguin produir efectes o amb fins contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
b) Transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari, i en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;
c) Reproduir, copiar, o distribuir els continguts, així com permetre l'accés del públic a aquests a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
d) Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a SABA o a tercers;
e) Utilitzar el Lloc Web de manera que pugui suposar un perjudici o sobrecàrrega per al funcionament d’aquest;
f) Realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol mena;
g) Emprar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web amb qualsevol mena de finalitat publicitària i, en especial, per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que SABA pugui patir, directament o indirectament, a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquest Avís Legal o de la llei, en relació amb la utilització del Lloc Web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

SABA es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fundada.
En conseqüència, SABA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat del Lloc Web, per la qual cosa la utilització per part de l'Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment no puguin exigir-se responsabilitats per la discontinuïtat o manca de disponibilitat.
SABA no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions, demores, errors, mal funcionament del Lloc Web i, en general, altres inconvenients que tinguin l'origen en causes que escapen del control de SABA, o degudes a una actuació dolosa o culposa dels Usuaris o tinguin per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, SABA no assumirà cap responsabilitat sigui per danys directes o indirectes, dany emergent o per lucre cessant.
SABA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del Lloc Web; ni tampoc pels continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats. SABA tractarà en la mesura que sigui possible d'actualitzar i rectificar aquella informació que no compleixi les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, queda exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació, així com pels continguts i les informacions que s'hi aboquen.
SABA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests.
SABA no es fa responsable dels continguts, siguin quins siguin, que l'Usuari enviï a SABA per qualsevol mitjà, i per tant és imputable a l'Usuari qualsevol responsabilitat dimanant dels continguts enviats per aquest mitjà.
SABA no es fa responsable de la utilització que l'Usuari faci del Lloc Web, que pugui suposar una violació de qualsevol mena de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre dret de tercers. De la mateixa manera, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de sistemes operatius o de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del sistema, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a SABA.
SABA exclou qualsevol mena de garantia, i, per tant, queda lliure de tota responsabilitat derivada dels punts expressats amb anterioritat, així com d'altres aspectes que poden no estar contemplats al present document.

ENLLAÇOS A TERCERS (ENLLAÇOS SORTINTS)

El Lloc Web pot facilitar enllaços a altres continguts o incloure directoris o instruments de cerca de continguts que permeten als Usuaris accedir a llocs web d'Internet (d'ara endavant, "Llocs Enllaçats"). En aquests casos, SABA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud o que es puguin lesionar béns o drets de tercers i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.
En cas que els usuaris considerin que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho poden comunicar a SABA a l'adreça de contacte assenyalada en el primer apartat d'aquest Avís Legal.
En cap cas aquesta comunicació no comporta l'obligació de retirar el corresponent enllaç, ni suposa, el coneixement efectiu de les activitats o continguts indicats pel comunicant.
En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de SABA amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts.
SABA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a SABA.

ENLLAÇOS ENTRANTS

No s'autoritza a tercers a introduir enllaços des dels seus propis llocs web al Lloc Web llevat del consentiment exprés de SABA.
En cas que s'autoritzi a un tercer utilitzar l'enllaç, aquest ús es farà respectant les limitacions i finalitats previstes a la mateixa autorització.
SABA podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d'aportar les raons d'aquesta sol·licitud, que s'elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa el titular del lloc web enllaçant haurà de procedir immediatament a eliminar-lo.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat dels continguts del Lloc Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços, dominis, marques i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són de l'exclusiva propietat de SABA o de tercers, els drets dels quals si escau reconeix SABA, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.
Queda estrictament prohibida qualsevol utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol mena de finalitat, en especial comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per escrit per part del titular d’aquests.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

Tant el tractament de qualsevol dada de caràcter personal que l'Usuari faciliti o es generi mitjançant l'ús del Lloc Web, així com, si escau, la utilització de cookies, es duran a terme d'acord amb la Política de Privacitat i Cookies.
Els Usuaris han de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat abans de facilitar les seves dades personals a SABA.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'ús del Lloc Web, l'Usuari i SABA acorden sotmetre's expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur que els pogués correspondre.

Data: 14/03/2023