Scroll

Codi Ètic i Canal Ètic

img-bg

Codi Ètic i Política Anticorrupció

Saba involucra tota l'organització amb les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu, tot establint vies de comunicació amb la Missió, els Valors, el Codi Ètic i l'estratègia de negoci i desenvolupament, a més de l'esforç en la interacció amb els grups d'interès.

El Codi Ètic de Saba, aprovat el 2013, té com a missió assegurar el nostre deure amb la llei i els valors més positius de la nostra societat.

El Codi Ètic i la Política Anticorrupció són d'aplicació a Saba i a les empreses que controla, tant a Espanya com als altres països en què està present, tot això sense perjudici de les adequacions que puguin realitzar-se amb la finalitat de respectar la legislació específica pròpia de cada un dels països on s'ubiquen aquestes empreses. Té caràcter vinculant per als membres dels Òrgans d'Administració de Saba, els seus directius i tots els seus empleats.

Saba disposa també d'una Política de Prevenció de la Corrupció i de relacions amb l'Administració Pública i amb tercers amb l'objectiu de:

  • Establir principis d'actuació per als empleats en el seu tracte amb autoritats públiques i empreses privades.
  • Protegir el procés de lliure competència i concurrència en tots aquells concursos públics als quals les empreses Saba puguin presentar-se.
  • Protegir la lliure competència i concurrència en l'adquisició i/o lliurament de béns i/o serveis.
  • Fixar la tolerància zero amb la corrupció, tant en les relacions amb l'administració com en les relacions de negocis privades.
Canal Ètic
Codi Ètic
Política Anticorrupció
Política funcionamiento Canal Ético