Informació de la companyia

Persones

Les persones que formen Saba són la base essencial per sostenir l’estil Saba: cultura de servei al client, compromís amb l’entorn, responsabilitat i honestedat amb els proveïdors i implicació amb la societat. Saba treballa a diari per assolir l’excel·lència en la gestió de les persones i vetlla per mantenir una adequada alineació entre les necessitats dels seus professionals i els objectius estratègics de la companyia, com també per assegurar els drets i les llibertats dels empleats a través de mesures per a la conciliació laboral-familiar.

La plantilla de Saba el 31 de desembre de 2021 la formaven 2.099 persones, un 31% (659) dones i el 69% (1.440) restant, homes. La mitjana d’edat se situa en els 46 anys. Cal destacar l’augment del percentatge de persones amb algun tipus de discapacitat a Saba, que arriba al 3,1% de la plantilla (2,4% en 2020), fet que evidencia el desig d’oferir igualtat d’oportunitats a tot el talent, independentment de les seves condicions personals. Al tancament de l’exercici 2021 la plantilla amb contracte fix suposava el 88% del total.


2.099

Persones


88%

Contractes indefinits

Saba ha continuat amb el desplegament del projecte de modernització i digitalització de l’entorn laboral

El 2021, any excepcional i complex a escala mundial, les persones han continuat sent l’eix estratègic per a Saba, en tots els sentits i han permès a la companyia assegurar la continuïtat del negoci i continuar prestant servei als clients de manera permanent (24x7) de manera segura. Saba ha sortit enfortida com a grup internacional i ha treballat en un procés de transformació interna en tots els seus territoris enfocat a assegurar una cultura col·laborativa i innovadora i una estructura organitzativa flexible i àgil.

D’altra banda, Saba ha continuat amb el desplegament del projecte de modernització i digitalització de l’entorn laboral. Durant l’any 2021, s’ha establert un model de treball híbrid a les oficines, combinant la presència física amb el teletreball, en funció de la situació de la pandèmia en cada moment i territori. Addicionalment, s’han implementat mesures de flexibilitat adaptada a les necessitats particulars de cada empleat.

La continuïtat operativa, d’altra banda, s’ha vist reforçada també durant aquest any gràcies a la transformació digital efectuada al CAC que atén i dona suport als aparcaments del Grup.

Les línies estratègiques d’actuació en l’àmbit de la gestió de persones passen per:

  • Transformar la cultura organitzativa.
  • Desenvolupar millores pràctiques en la identificació, captació i fidelització del talent.
  • Promoure un entorn de treball motivador que asseguri el reconeixement intern i un marc de compensació en concordança.      
  • Adaptar les estructures organitzatives que permetin la transformació organitzativa
  • Instaurar un model de treball centrat en la millora contínua i la gestió del coneixement.
  • Fomentar la comunicació interna i la gestió del canvi.
  • Vetllar per oferir un entorn de treball segur i saludable a les persones.